Haiku urbain

Haiku urbain

Copenhague, 15 août 2020.